Hva er en smittevernlege?


En smittevernlege er den kommunelegen som har ansvaret for å planlegge kommunens smittevern, overvåke situasjonen, håndtere hendelser og gi råd til helsepersonell og befolkningen i kommunen.

Etter smittevernloven § 7-2 skal smittevernlegen:

  1. utarbeide forslag til plan for helse- og omsorgstjenestens arbeid med vern mot smittsomme sykdommer, herunder beredskapsplaner og -tiltak, og organisere og lede dette arbeidet,
  2. ha løpende oversikt over de infeksjonsepidemiologiske forholdene i kommunen,
  3. utarbeide forslag til forebyggende tiltak for kommunen,
  4. bistå kommunen, helsepersonell og andre i kommunen som har oppgaver i arbeidet med vern mot smittsomme sykdommer,
  5. gi informasjon, opplysninger og råd til befolkningen om vern mot smittsomme sykdommer,
  6. utføre alle andre oppgaver som følger av loven eller bestemmelser i medhold av loven, og medvirke til effektive tiltak for å forebygge smittsomme sykdommer og motvirke at de blir overført.

Det dreier seg altså om planlegging, overvåking, rådgivning og håndtering. For eksempel, oppstår det et tilfelle av smittsom hjernehinnebetennelse (meningokokksykdom) i en barnehage, er det smittevernlegen som leder arbeidet med å informere befolkningen og forebygge flere tilfeller. Fastlegene, legevakta og sykehuset tar seg av diagnostikk og behandling av pasienter.

Alle landets kommuner skal ha én eller flere kommuneleger (ofte kalt kommuneoverleger), enten alene eller sammen med andre kommuner. Kommuneoverlegene er gjerne spesialister i samfunnsmedisin. De skal blant annet løse oppgaver som er pålagt i helse- og omsorgstjenesteloven, folkehelseloven, psykisk helsevernloven og smittevernloven. Den kommuneoverlegen som har ansvaret for smittevernet, kalles gjerne smittevernlegen. I store kommuner kan dette være en fulltidsstilling, i mindre kommuner har smittevernlegen gjerne andre kommunelegeoppgaver også.

Også sykehusene har smittevernleger, eller sykehushygienikere (i USA: hospital epidemiologists). De er gjerne spesialister i medisinsk mikrobiologi, infeksjonsmedisin eller barnemedisin. Deres oppgave etter Forskrift om smittevern i helsetjenesten § 2-3 er å koordinere smittevernet i sykehuset.