Viktig med nasjonal hepatitt-strategi


Smittevernlegene støtter arbeidet med en helhetlig tilnærming til arbeidet mot hepatitter. WHO har en visjon om ingen smitte og trygg og effektiv behandling til alle; dette må selvsagt være visjonen også for Norge.

Dette er hovedpoenget i Smittevernlegenes uttalelse til utkastet til en nasjonal strategi mot virushepatittter. Foreningen er i hovedsak positiv til utkastet, men har også flere kritiske punkter og forslag til forbedringer.

Les hele høringsuttalelsen her
Den viktigste kommentaren er at forslagene om økt screening for hepatitt C og utvidelse av indikasjonen for behandling, må begrunnes bedre:

«Behandling for hepatitt C er i dag svært effektiv, men også dyr. Behandlingen er direkte til fordel for pasientene, som i de fleste tilfeller blir virusfri og dermed (etter det vi vet i dag) slipper å bekymre seg mer for leversykdom, og indirekte for andre personer som ikke lenger kan bli smittet av den behandlede. Samlet sett kan utstrakt behandling ha positiv effekt på hele epidemien av hepatitt C, særlig hvis man samtidig forebygger reinfeksjon av de behandlede. Siden de samlede kostnadene ved behandling av alle hepatitt C-smittede kan bli svært store, er det viktig at anbefalingene begrunnes bedre enn planutkastet gjør nå. Folkehelseinstituttets økonomiske evaluering bør gi nyttig informasjon sammen med Legemiddelverkets vurderinger. Særlig viktig er det å ha solide data om det naturlige forløpet av hepatitt C-virusinfeksjon uten behandling. En systematisk oversikt over litteraturen bør området bør utføres. Slik kunnskap er jo viktig også for pasientene som skal velge enten behandling umiddelbart eller observasjon og behandling senere ved tegn på leversykdom.»

Videre mener Smittevernlegene at det må lages et program for oppfølging av pasienter med kronisk hepatitt C.

«Vi mener det bør lages et klinisk program som forklarer hvem som skal henvises til spesialisthelsetjenesten, hvilken utredning som skal gjøres av nydiagnostiserte, hvor denne skal gjøres, hvem som skal tilbys behandling umiddelbart og hvem som skal bare observeres, hva denne observasjonen skal bestå i, hvor ofte og hvordan pasienten skal kontrolleres, og hvilke indikasjoner som gjelder for behandling. Dersom et slikt system ikke står klart til å ta imot de nydiagnostiserte personene med hepatitt C, vil screeningen kunne anses som nesten uetisk, og man vil heller ikke nå den smitteverneffekten som er ønskelig.»

Det er ventet at Helse- og omsorgsdepartementet vil utgi strategien på nyåret.

Les hele høringsuttalelsen her.