Endret tuberkuloseundersøkelse?


Skal unge voksne innvandrere rutinemessig undersøkes for latent tuberkulose ved ankomst til Norge? Nei, mener Smittevernlegene.

Latent tuberkulose er en infeksjon med tuberkulosebakterien der bakterien er «innkapslet» slik at pasienten ikke har symptomer og ikke er smittsom. Pasienten har en risiko på 5-15 % for å få sykdommen tuberkulose i løpet av livet. Latent tuberkulose kan påvises med såkalt IGRA-test.

Folkehelseinstituttet har bedt om innspill til et forslag som innebærer: 1) IGRA-testing for latent tuberkulose av 15-35 år gamle utlendinger ved ankomst begrenses til personer fra visse land med «særlig høy» tuberkuloseforekomst i stedet for bare «høy» forekomst. 2) Kommunene skal henvise til sykehuset bare de IGRA-positive som antas å ha indikasjon for forebyggende behandling og selv følge opp de andre.

Smittevernlegene stiller seg positive til en kritisk gjennomgang av dagens regler for tuberkuloseundersøkelser av asylsøkere, kvoteflyktninger og familiegjenforente utledninger, og er enige i problembeskrivelsen, men mener forslaget er utilstrekkelig begrunnet.

Et alternativt forslag fra Smittevernlegene innebærer at ankomstscreeningen for latent tuberkulose kuttes helt ut:

«I stedet kunne man lage en ordning der den legen som en utlending velger som fastlege, får et brev fra statlige myndigheter (samarbeid mellom UDI, HELFO og Folkehelseinstituttet) om å kalle inn vedkommende til helseundersøkelse og en risikobasert IGRA-testing. Dermed slipper man problemet med at IGRA-resultater ikke følger asylsøkerne fra ankomstsenteret eller transittmottaket. Videre får utlendingen, som nå er i en bostedsmessig stabil situasjon, en lege som kan formidle resultatet og forklare betydningen av det og eventuelt følge opp med halvårlige kontroller. Legen kan kartlegge risikofaktorer allerede ved første konsultasjon slik at det ikke trengs noen nye konsultasjon for å lage henvisningen til sykehuset.»

Smittevernlegene ber Folkehelseinstituttet utrede også et slikt forslag.

 

Se hele brevet fra Smittevernlegene her.