Folkehelseinstituttet må opprettholde smittevernstøtte


Smittevernarbeidet i landets kommuner er avhengig av at Folkehelseinstituttet i den pågående nedskjæringen ikke prioriterer ned sin smittevernstøtte til kommunene.

Dette kommer fram i et brev fra Smittevernlegene til til Folkehelseinstituttet med kopi til Helse- og omsorgsdepartementet. Smittevernlegene er et nettverk for kommuneleger med smittevernansvar.

«Vi er nemlig opptatt av å bevare Folkehelseinstituttet som den viktigste samarbeidspartner, informasjonskilde og rådgiver for smittevernet i kommunene,» skriver Smittevernlegene i brevet.

«Vi er nemlig opptatt av å bevare Folkehelseinstituttet som den viktigste samarbeidspartner, informasjonskilde og rådgiver for smittevernet i kommunene.»

Smittevernlegene redegjør så for kommunenes ansvar innen smittevernet, forventninger til Folkehelseinstituttets støtte og ønsker om forbedringer i instituttets bidrag til det kommunale smittevernet innen overvåking, forskning og rådgivning.

Smittevernlegene ber blant annet om kommunelegen får automatisk og bedre tilgang til data om smittsomme sykdommer i egen kommune fra Folkehelseinstituttets mange overvåkingssystemer. Videre ber nettverket om at instituttet bidrar med enda mer forskning og rådgivning som er relevant for kommunene. Folkehelseinstituttet oppfordres til å involvere kommuneoverlegene og deres organisasjoner i arbeidet med valg av forskningstemaer og utvikling av rådgivningen.

Brevet avsluttes slik:

«Vi har stor respekt for at Folkehelseinstituttet er inne i en krevende nedskjæringsprosess, og at mange hensyn må tas i en slik prosess. Som et nettverk for smittevernansvarlige kommuneleger er vår forventning at instituttet i sin utfordrende prioriteringsprosess tar på alvor våre behov og smittevernlovens krav til instituttet om bidrag til smittevernet ute i kommunene. Landets smittevern foregår i kommunene (og i sykehusene), og gjennom å arbeide med kommunene kan Folkehelseinstituttet bedre forebygge og kontrollere smittsomme sykdommer over hele landet.»

Les hele brevet.

 

Oppdatering 2. juni 2017:

Folkehelseinstituttet har svart Smittevernlegene i brev av 1. juni 2017. Instituttets direktør, Camilla Stoltenberg, skriver:

«Til tross for den aktuelle budsjett- og bemanningssituasjonen, er det Folkehelseinstituttets ambisjon å videreutvikle og styrke deler av vårt arbeid, samtidig som vi må effektivisere og redusere andre oppgaver.

Blant de viktige satsningsområdene for oss er:

  • – Etablere systemer hvor data fra smittevernregistre skal gjøres enklere tilgjengelige for dem som trenger dem
  • – Fokusere forskning og kunnskapsoppsummeringer innen smittevern på spørsmål som er relevante for kommunene og i stadig tettere samarbeid med disse og andre aktører innen helsevesenet
  • – Avklare grensesnitt mellom Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttets roller, forbedre veiledere, maler, kurs og andre rådgivningstjenester»

Les hele svarbrevet.