Endret smittevernlov?


Smittevernlegene støtter i hovedsak dagens smittevernlov, men foreslår at Folkehelseinstituttet overtar Helsedirektoratets smittevernoppgaver.

Smittevernlegene har i brev til Helse- og omsorgsdepartementet kommentert fem temaer som er naturlige å drøfte etter gjennomgangen av 2009-pandemien og prosjektet «Smittevern i kommunene»:

  1. Fullmakter til kommunene (og Helsedirektoratet) ved allmennfarlige, smittsomme sykdommer
  2. Tvangsundersøkelse- og isolering
  3. Fordeling av oppgaver mellom Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet
  4. Oppgaver for fylkesmennene, fylkeskommunene og RHF’ene innen blant annet overvåking og beredskap
  5. Kommunene og kommunelegenes oppgaver, herunder smittevernberedskap

Fullmakter til kommunene

Smittevernloven § 4-1 gir kommunestyret fullmakt til å bestemme en rekke til dels svært inngripende tiltak når «det er nødvendig for å forebygge en allmennfarlig smittsom sykdom eller for å motvirke at den blir overført» i kommunen. Tiltakene omfatter blant annet møteforbud, stenging av virksomhet, begrensning i kommunikasjoner, isolering og smittesanering, altså de tradisjonelle samfunnsmessige smitteverntiltakene mot alvorlige, smittsomme sykdommer.

Smittevernlegene skriver at man ikke ser «noe påtrengende behov for å endre paragrafen».

Tvangsundersøkelse og -isolering

Smittevernlegene skriver at §§ 5-2 og 5-3 i smittevernloven bør endres slik at det blir litt enklere å gjennomføre tvangsvedtak der dette er nødvendig. I praksis benyttes bestemmelsene bare ved lungetuberkulose, og det vises til en utredning av et av Smittevernlegenes medlemmer.

Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet

Kommuneleger har etter flere hendelser klaget over overlappende roller og uklar ansvarsfordeling mellom de to etatene på smittevernområdet (smittevernloven § 7-9 og 7-10) og til dels ukoordinert informasjon fra de to etatene om samme tema. På denne bakgrunn ber Smittevernlegene departementet vurdere en ny arbeidsfordeling ved at «Helsedirektoratets smittevernoppgaver flyttes til Folkehelseinstituttet» eller ved at «begge de to etatenes smittevernoppgaver flyttes til et nytt, statlig smitteverninstitutt».

Oppgaver for fylkesmennene, fylkeskommunene og RHF’ene

Smittevernlegene støtter ikke tanker om å gi fylkeskommunene eller fylkesmennene en større rolle i det kommunale smittevernet. Smittevernlegene avviser også forslaget om at regionsykehusene skal ha enheter som skal gi råd om smittevern til kommunene: «Vi er tydelig imot tanken om å lage regionale smittevernenheter i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø med oppgaven å drive veiledning og rådgivning av kommunene. Vi ser ingen fordeler med dette sammenliknet med dagens system der Folkehelseinstituttet veileder kommunene og kommunelegene.»

Kommunene og kommunelegenes oppgaver

Smittevernlegene mener dagens §§ 7-1 og 7-2 er greie og går mot endringer som kan svekke kommunenes ansvar for smittevernet. Videre ønsker Smittevernlegene at kommunene fortsatt skal pålegges å ha en smittevernansvarlig kommunelege.

Det er ventet at departementet vil sende forslag til endringer i smittevernloven på høring tidlig på høsten 2018.

Hele brevet kan leses her.