Kritisk til smittevernberedskap


Uklar arbeidsfordeling og feil leder, er hovedankepunktene mot ny beredskapslan og nytt kriseutvalg.

Smittevernlegene – nettverk for smittevernansvarlige kommuneleger er kritisk til en rekke punkter i Helse- og omsorgsdepartementets forslag til Nasjonal beredskapsplan mot utbrudd av alvorlige smittsomme sykdommer og Mandat for kriseutvalg for beredskap mot biologiske hendelser:

«Vi forstår at departementet med disse to dokumentene ønsker å styrke landets smittevernberedskap. Vi frykter at man i stedet skaper mer uklarhet, fragmentering og byråkrati som igjen kan bidra til dårligere beredskap.»

Det er særlig beredskapsplanens utilstrekkelige presisering av oppgavefordelingen Smittevernlegene er kritisk til. Nettverket foreslår flere enkle tabeller som viser hvordan oppgavene skal fordeles mellom statlige etater og kommunene. Videre mener Smittevernlegene at planens opplisting av smitteverntiltak bør settes inn i et rammeverk, som tabellen over.

Smittevernlegene ber videre om at planen får en enkel oversikt over hvilke statlige etater som skal gi hvilken støtte til kommunene ved håndtering av utbrudd av smittsomme sykdommer.

«Vi hadde gjerne sett en mye kortere plan, gjerne med tabeller, slik at det er lett å få oversikten for oss som skal bruke planen. Mesteparten av dagens tekst kan da flyttes til vedlegg.»

Nettverket etterlyser en bedre presisering av når det nye Kriseutvalget skal tre i aksjon. Videre stiller Smittevernlegene et stort spørsmålstegn ved at utvalget foreslås ledet av Helsedirektoratet og ikke av fagetaten for smittevern, altså Folkehelseinstituttet:

«Vi ser det som naturlig at et slikt utvalg ledes av den relevante fagetaten, jf. hvordan Kriseutvalget for atomulykker ledes av Strålevernet. Tilsvarende burde et kriseutvalg for smitteutbrudd ledes av statens smitteverninstitutt, altså Folkehelseinstituttet. Vår undring understrekes av punkt 5.2 der det går fram at Helsedirektoratet for å kunne løse sine oppgaver må «organisere og koordinere» Folkehelseinstituttet.»

Smittevernlegene er et nettverk for faglig samarbeid mellom smittevernansvarlige kommuneleger. Medlemmene dekker rundt hundre kommuner, herunder de store byene.

 

Les høringsuttalelsen her.

Les departementets side for høringen her.