Forslag: Samle det statlige smittevernet


Smittevernlegene ber om større klarhet i arbeidsfordelingen mellom Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet.

Helse- og omsorgsdepartementet foreslår endringer i smittevernloven som skal gjøre det tydeligere at Folkehelseinstituttet er «fagkompetanseorganet» innen smittevernet mens Helsedirektoratet er «myndighetsorganet». Endringen består i å presisere i loven at Folkehelseinstituttets råd, veiledning og bistand skal være «faglig» mens Helsedirektoratet ikke lenger skal gi råd, men fortsatt gi veiledning.

Smittevernlegene – nettverk for smittevernansvarlige kommuneleger mener i sin høringsuttalelse at dette forslaget «langt fra er noen løsning på de utfordringene som kommuneoverleger har pekt på i oppfølgingen av influensapandemien i 2009 og i prosjektet Smittevern i kommunene«.

Smittevernlegene peker på at høringsnotatet bruker 3 sider på å forklare hvordan de to etatene skal gi råd, retningslinjer og veiledning i smittevernet, men uten å klargjøre noenting: «I praksis forholder vi oss til Folkehelseinstituttets faglige veiledere og sørger for en god begrunnelse dersom vi i gitte situasjoner må fravike disse.»

Smittevernlegene ber departementet gjøre en grundigere jobb og heller foreslå for Stortinget at Helsedirektoratets tre-fire medarbeidere innen smittevernet tar med seg sine oppgaver og flytter til Folkehelseinstituttets 300 medarbeidere og danner et heldekkende smitteverninstituttet. Da forsvinner uklarhetene og gråsonene.

 

Les departementets høringsnotat.

Les Smittevernlegenes høringsuttalelse.